HIŠE in gradnja...    
 

 
 

Moderne hiše

  Več

>>

Klasične hiše

  Več

>>

Luksuzne hiše

  Več

>>

Dvojčki

  Več

>>

 

 

 

a) Gradbena pogodba - VZOREC  <<

b) Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja  <<

c) Lokacijska informacija  <<

d) Soglasja  <<

e) Projektna dokumentacija  <<

f) Gradbeno dovoljenje  <<

g) Sprememba namebnosti  <<

h) Uporabno dovoljenje  <<

 

 

 

 

POSTOPEK  ZA  PRIDOBITEV  GRADBENEGA  DOVOLJENJA

 

(od parcele - zemljišča do pričetka gradnje)

 

 

 

  1. korak  (pridobitev lastništva, katastrski podatki)

 

Ko že imamo oziroma izvemo za parcelo, na kateri želimo graditi – KAJ  STORIMO?

 

-         pridobitev zemljišča - lastništvo (dedovanje, nakup, podarjeno …), katerega izkažemo z ZKI-zemljiškoknjižnim izpiskom, overjeno pogodbo (kupoprodajno, darilno, izročilno) skupaj z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis v zemljiško knjigo, lahko pa tudi pravnomočni sklep o dedovanju in ZKI

     

-         na pristojni občini, kamor spada parcela se pozanimamo, če je zemljišče, kjer želimo graditi oz. izvesti poseg v prostor zazidljivo (to se preveri v  PUP-u – Prostorskem urbanističnem planu) in si na osnovi, da je možen poseg v prostor pridobimo Lokacijsko informacijo ter fotokopijo grafično prikazanega predvidenega območja izseka iz PUP-a za obravnavano območje predvidene gradnje

 

-         še prej si na pristojni Geodetski upravi pridobimo

      Kopijo katastrskega načrta v M1:2880 (vedeti pa moramo parcelno številko in k.o. –

      katastrsko občino), lahko pa tudi posestni list (v primeru, da smo že lastnik), kjer so

      razvidne vse kulture zemljišča in kvadrature (m2)

 

-         ko se prepričamo in imamo uradno informacijo, da je zemljišče zazidljivo in kakšne vrste gradnja je tam opredeljena

(tudi ta podatek se dobi na pristojni občini in je naveden v Lokacijski informaciji), naročimo z vlogo pri pristojni Geodetski upravi ali pa pri pooblaščenem samostojnem geometru dejanski posnetek terena – geodetski posnetek v M 1:500 z vrisom vseh infrastrukturnih vodov (elektrika, vodovod, cesta, javna kanalizacija, toplovod, kabelska TV, Telekom – telefon,…)

Geodetski posnetki se včasih razlikujejo od področja do področja, kar zavisi tudi od katastra komunalnih vodov, ki jih ima geometer na razpolago in kaj je uradno sploh zavedeno v katastrih komunalnih vodov in kaj ne. V urbanih naseljih in tam, kjer je zazidalni načrt so te zadeve – »bi morale biti« urejene.

 

 

  1. korak  (Idejna zasnova – idejna skica)

 

-         idejna zasnova oz. skica predvidenega objekta (novogradnja, prizidek ali

      rekonstrukcija)

      Lahko jo izdelamo sami, če znamo in smo zato usposobljeni oz. jo izdelajo (gradbeni  

      tehnik, inženir, arhitekt,…).

 

-         v idejni zasnovi morajo biti upoštevane vse zahteve in pogoji za tovrstne gradnje, ki so 

            navedeni v Lokacijski informaciji oz. v Prostorskem urbanističnem planu občine.

 

 

  1. korak  ( Vodilna mapa št. 0 – lokacijsko / urbanistični podatki)

 

-         ko imamo vse to pripravljeno, lahko damo izdelati »Posebni del projekta«, ki ga običajno izdela urbanist. (najboljše lokalni urbanist, ker pozna področje).

 

Po novem Pravilniku o projektni in tehnični dokumentaciji (UL RS št.66/2004), pa se vsi lokacijsko-urbanistični podatki prikažejo in vložijo v vodilno mapo projektne dokumentacije  »Vodilna mapa – s številko 0«.

 

     

 

 

 

Tu so zavedeni vsi lokacijski podatki (lega, velikost, oblika gradbene parcele; lega     

      objekta na zemljišču; odmiki objekta; priključki objekta na gospodarsko javno

      infrastrukturo, značilne prereze glede na profil terena, …), vplivi na okolje – vplivno

      območje nameravane gradnje, grafični prikaz skladnosti s prostorskimi akti ter vsi

            podatki o pridobivanju projektnih pogojev in soglasij, indikatorji površin in 

            prostornin, študije in elaborati ter ostala dokazna dokumentacija.

 

     

  1. korak  (projektni pogoji)

 

-         projektni pogoji: - lahko jih pridobiva sam investitor ali pa projektant , ki mu bo izdelal PGD – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

Za pridobitev projektnih pogojev rabimo lokacijske podatke v grafičnem prikazu in skupaj z vlogo zaprosimo na posameznem področju javne infrastrukture in ostalih morebitnih soglasodajalcev  (elektro, vodovod, komunala, toplovod, cesta, ….)

 

 

  1. korak  (Izdelava PGD projekta)

 

-         ko pridobimo projektne pogoje jih mora projektivna organizacija ali pa posamezni

projektant, ki vodi koordinacijo celotnega projekta – za pridobitev PGD-ja upoštevati v vsaki posamezni fazi projektne dokumentacije.

 

-         ko je izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja – PGD, moramo projekt 

skupaj z vlogo predložiti vsem  soglasodajalcem (kateri so nam predhodno izdali projektne pogoje), da nam na podlagi projektne dokumentacije in upoštevanih projektnih pogojev izdajo ustrezno soglasje.

 

 

  1. korak  (Dokončen PGD in vloga na Upravno enoto)

 

-         pridobljena soglasja je potrebno vložiti v »Vodilno mapo projekta št. 0«, projekt

ustrezno zapečatiti ter izvod 1 in 2 predložiti skupaj z vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja na  upravni enoti, kamor spada predvidena gradnja oz. poseg v prostor.

 

-         na osnovi projektantskega predračuna, ki je sestavni del PGD-ja upravni organ

      izračuna tudi upravno takso, ki jo je potrebno plačati pred izdajo gradbenega

     dovoljenja.

 

-         na Upravno enoto je potrebno predložiti tudi odločbo in potrdilo o plačilu komunalnega prispevka,  ki jo izda pristojni občinski organ – občina.

 

-    na podlagi vseh dostavljenih listin in dokumentacije mora upravni organ, če je vloga

     popolna odgovoriti oz. izdati gradbeno dovoljenje v 30-ih dneh po ZUP-u.

 

-         po vročenem gradbenem dovoljenju moramo počakati še 15 dni, da je pravnomočno.

 

-         NATO LAHKO PRIČNEMO Z GRADNJO oz. s pripravljalnimi deli na gradbišču.

(stranka si mora zagotoviti tudi strokovni nadzor nad gradnjo)

 

 

 

 

Pri vsem navedenem je potrebno upoštevati:

 

  1. Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (UL RS št. 66/2004) ter njegove dopolnitve (UL RS št.54/2005)

  2. Zakon o urejanju prostora – ZUreP-1 in Zakon o graditvi objektov ZGO-1

(UL RS št.110/2002)

  1. Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov…..

ter njegove dopolnitve (UL RS št.114/2003 in št.130/2004

 
 

 

 

 

Poišči si svojo

- montažno hišo

- klasično hišo

- bio hišo

...

 

 Copyright hise.freevar.com © 2008 >> Pogoji uporabe

 

 

 

 

>> Gradbena pogodba - VZOREC

>> Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja

>> Lokacijska informacij

>> Soglasja

>> Projektna dokumentacija

>> Gradbeno dovoljenje

>> Sprememba namebnosti

>> Uporabno dovoljenje 

>> Strešne kritine 

 

 

>> Družinske hiše

>> Luksuzne hiše

>> Moderne hiše

>> Dvojček hiše - Dvojčki

>> Atrijske hiše

>> Klasične hiše

>> Avantgarde

 

 

>> Delo GEODETA

>> beton

>> jeklo

>> ilovica

>> kamen

>> kovina

>> marmor

>> opeka

>> plastične mase

>> les

>> steklo

>> steklobeton

 

 

>> Bio hiše

>> Eko hiša

>> Zakaj graditi?

>> Zakaj lesena hiša?

>> Kako priti do hiše?

>> KATALOG PONUDNIKOV MONTAŽNIH HIŠ

>> SLOVAR TUJK POJMOV GRADNJE

>> Toplotne črpalke

>> linknapper

 

IZMENJAVA POVEZAV

>> Gruzija

>> Prlekija

>> HUJŠANJE

>> MONTAŽNE HIŠE

 

Free Web Hosting